Điều khoản sử dụng Website

Trước khi sử dụng Trang web này, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau đây, đồng ý và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web.Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web Limpo milk này, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện cho việc sử dụng Trang web Limpo milk này.

Điều khoản sử dụng chi tiết

Bản quyền

Limpo milk hoặc nhà cung cấp nội dung trên Trang web Limpo milk này có các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, quyền sử dụng hoặc tất cả các quyền khác của tất cả các nội dung (tác phẩm có bản quyền, hình ảnh, nhân vật, logo và các nội dung khác) trong trang web Limpo milk này. Bạn có thể tải xuống, in ra hoặc thực hiện các phương tiện khác để sao chép nội dung trong Trang web Chính sách Sử dụng Website này chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại như người dùng hoặc khách truy cập, từ nhà của bạn. Bạn không được chuyển hướng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tải lên, đăng hoặc trích dẫn) bất kỳ thông tin hoặc chương trình nào trên Trang web Chính sách Sử dụng Website này sang các trang web khác hoặc các bản in. Bạn cũng bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào trong Trang web Chính sách Sử dụng Website này ngoài phạm vi được cho phép theo luật bản quyền cho phép mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chính sách Sử dụng Website.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ có trong Trang web Chính sách Sử dụng Website này đều do Chính sách Sử dụng Website hoặc các bên khác đã cấp cho Chính sách Sử dụng Website giấy phép sử dụng và bạn bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ một trong số các nhãn hiệu này mà không có văn bản cho phép trước đó của Chính sách Sử dụng Website.

Hành vi không phù hợp trên Trang web

Nếu trong quá trình sử dụng Trang web Chính sách Sử dụng Website này, bạn có hành vi vi phạm chính sách của Trang web Chính sách Sử dụng Website này hoặc những hành vi được xem là bất hợp pháp, Chính sách Sử dụng Website có quyền thực hiện các hành động thích hợp bao gồm xóa và hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn vào dịch vụ.

Đình chỉ cung cấp thông tin qua trang web này

Việc cung cấp thông tin qua trang web Chính sách Sử dụng Website này có thể bị đình chỉ tạm thời mà không cần thông báo trước. Việc đình chỉ cung cấp thông tin như vậy có thể là kết quả của việc bảo trì hệ thống hoặc các sự cố khác, sự cố mất điện và cháy nổ, thiên tai như động đất hoặc các yếu tố vận hành và kỹ thuật khác sẽ được yêu cầu tạm dừng cung cấp thông tin trên Trang web Chính sách Sử dụng Website này. Chính sách Sử dụng Website không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ như trên.

Thay đổi trang web này

Xin lưu ý rằng Chính sách Sử dụng Website có thể thay đổi nội dung và đường dẫn URL của Trang web Chính sách Sử dụng Website này mà không cần thông báo trước.

Liên kết

Chính sách Sử dụng Website không bảo đảm hoặc bảo lãnh bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của các trang web từ bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ Trang web Chính sách Sử dụng Website này (“Trang web được liên kết”). Ngoài ra, Chính sách Sử dụng Website cũng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng Các trang web được liên kết như vậy được vận hành độc lập bởi các bên thứ ba. Khi sử dụng Trang web được liên kết, bạn được yêu cầu kiểm tra cẩn thận các điều khoản và điều kiện của các Trang web được liên kết đó. Chính sách Sử dụng Website không xác nhận hoặc đề nghị sử dụng các Trang web được liên kết đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc được đề cập trên bất kỳ Trang web được liên kết nào. Nếu bạn muốn tạo một liên kết đến trang web Chính sách Sử dụng Website này, vui lòng liên hệ với Chính sách Sử dụng Website tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THN GROUP
ĐỊA CHỈ | Số 37/38 An Đà, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng –  DĐ: 0901.50.8979  E-MAIL | thn.group.hp@gmail.com
Thông tin cần thiết để tạo liên kết đến trang web Chính sách Sử dụng Website này:

Tên của bạn hoặc tên của người phụ trách và tên của công ty hoặc tổ chức của bạn.
Số điện thoại liên lạc và địa chỉ email.
Tên và mô tả của trang web bạn muốn tạo liên kết đến.
Tên miền (URL) của trang web mà Trang web Chính sách Sử dụng Website sẽ được liên kết đến.
Mục đích của liên kếtThông tin cá nhân được cung cấp cho Chính sách Sử dụng Website khi yêu cầu cấp phép liên kết sẽ được quản lý đúng theo ” Chính sách bảo mật của Chính sách Sử dụng Website Co., Ltd. ” và chỉ được sử dụng, nếu được yêu cầu, cho sự liên hệ về liên kết trong tương lai.

Quyền Khước từ

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này. Chính sách Sử dụng Website không tuyên bố hay đảm bảo về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các thông tin hoặc chương trình, sự kiện hoặc các dịch vụ khác được cung cấp trên Trang web Chính sách Sử dụng Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có) cũng như các vấn đề liên quan đến tính đầy đủ, sự chính xác, độ tin cậy và sự phù hợp (cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm quyền của bên thứ ba). Chính sách Sử dụng Website sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc sự cố nào đối với phần mềm hoặc phần cứng của bạn do việc sử dụng hoặc truy cập Trang web Chính sách Sử dụng Website này hoặc bất kỳ xung đột nào giữa bạn và người dùng khác hoặc bạn và các bên thứ ba hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bất kỳ vấn đề nào khác.

Chính sách bảo mật

Chính sách Sử dụng Website cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn tuân theo các quy định trong Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của trang để biết chi tiết.

Luật áp dụng

Mọi vấn đề bao gồm tranh chấp liên quan đến trang web Chính sách Sử dụng Website này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Xin lưu ý rằng Chính sách Sử dụng Website có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản và Điều kiện của Trang web Chính sách Sử dụng Website này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
0/5 (0 Reviews)